Àrees Marines Protegides

Per aconseguir resultats òptims, la protecció marina s'ha de ser basar en el coneixement científic i ser adoptada per la comunitat.

Combinant la recerca científica marina i iniciatives educatives innovadores, Save The Med treballa per crear i gestionar eficaçment una xarxa d'àrees marines acuradament seleccionades a la Mar Balear.

Una Mar Balear frágil

Les Illes Balears són una de les principals destinacions turístiques d'Europa. La seva bellesa natural atreu milions de visitants cada any, augmentant una població local que també està creixent. Tot i albergar alguns dels ambients marins més abundants a la Mediterrània, l'impacte negatiu que l'expansió demográfica  l'augment del turisme i activitats com la sobrepesca, el consum excessiu i la contaminació tenen en l'entorn marí local és greu i ha posat en perill els ecosistemes i les espècies marines fràgils en perill de regressió.

Donat que es preveu que aquest desenvolupament continuï, es molt probable que la pressió de l'activitat humana en el medi marí és probable que augmenti, llevat que es prenguin mesures urgents, i arribi a un punt en què els ecosistemes marins no puguin recuperar-se, finalment resultant en un col·lapse amb conseqüències inevitables per a tots els interessats.

El Govern de les Illes Balears i els consells insulars s'ha esforçat per augmentar la quantitat i la superfície de les àrees marines protegides (AMP). Els resultats detectats en la majoria d'AMPs (la reserva marina de El Toro és un excel·lent exemple d'èxit en la protecció marina) i els seus efectes positius en la indústria pesquera, iots i turisme, demostren clarament que el creixement econòmic no només és compatible amb la conservació del medi, sinó que depèn de'ella.

Per aconseguir una protecció i seguiment efectius de les AMP, el Govern de les Illes Balears es recolza en informació científica d'investigadors i tècnics marins. Aquí és on Save The Med juga un paper important.


Una Mar Balear frágil

Una xarxa d´Àrees Marines Protegides

Save The Med té com a objectiu ajudar a les administracions a desenvolupar una xarxa eficaç d'AMP acuradament seleccionades. Una xarxa ben dissenyada tendrà beneficis mediambientals, econòmics, culturals i socials per a les Illes Balears.

Per identificar ubicacions òptimes per a noves AMPs comptam amb un equip dedicat de científics marins experimentats, diverses institucions científiques i el Govern de les Illes Balears. El nostre equip de AMP's realitza investigacions científiques i estudia possibles llocs per a noves AMPs, proporciona dades obtingudes a les nostres campantes de recrea i dissenya propostes i esquemes necessàries per a la selecció, declaració i gestió de noves AMPs.

En escollir el nombre, ubicació, disseny i gestió de noves AMP, per tal d'optimitzar els seus beneficis potencials i els recursos financers assignats a ells, cal seguir criteris tècnics. Per maximitzar els resultats positius, és crucial que les noves AMP es seleccionin sobre la base de dades científiques objectives i que es consideri la connectivitat entre les àrees seleccionades.

Per crear un efecte d'exportació de les zones protegides capa les zones intermèdies, la distància entre les AMPs es determina tenint en compte factors importants com la capacitat de dispersió de les larves. Això permetrà una selecció òptima de noves AMPs, que possibilitaran la recuperació dels ecosistemes marins i, finalment, un augment significatiu de la biodiversitat i de les poblacions de peixos al mar de les Illes Balears.

Basant la ubicació de les AMPs en dades científiques, garantim la protecció i la la preservació de les espècies i ecosistemes més valuosos i vulnerables.


Una xarxa d´Àrees Marines Protegides

La Reserva marina de Sa Dragonera

Actualment hi ha deu reserves marines i un parc marítim nacional al Mar Balear. La reserva marina es Freu de Sa Dragonera és el resultat directe de la col·laboració entre Save The Med i el Govern de les Illes Balears.

El 2015, Save The Med (en el moment operant sota el nom Associació Ondine) va ser requerida per la administració perquè proporcionàs dades científiques i que presentàs una proposta per a la gestió d'una nova AMP al voltant de l'illa de Sa Dragonera. La proposta, desenvolupada pel nostre equip de AMPs, va servir de base i la nova reserva marina es va declarar a l'octubre de 2016. 

El Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 6/2013 de pesca marítima, marisqueig i aquïcultura a les Illes Balears, en la qual, entre altres aspectes, s'estipula que s´hauran de definir les directrius per planificar i gestionar les reserves marines de l'arxipèlag balear. Referent a això, la Direcció General de Pesca y Medi Marí del Govern de les Illes Balears ha expressat el seu interès en el nostre projecte "Xarxa d´Árees Marines Protegides de les Illes Balears. Protecció marina efectiva basada en la ciència", mitjançant el qual es pretén establir els criteris científics per a la creació d'una Xarxa d'AMPs al litoral de les Illes Balears. A més, Save The Med va ser elegida per representar les instituciones de conservació de la naturalesa a la Comissió de Seguimient de la reserva marina de Sa Dragonera.

Actualment estam treballant per incloure les aigües exteriors de Sa Dragonera, que estan sota la jurisdicció del Govern espanyol, dins la reserva marina. Simultàniament, continuam amb la planificación i execució de les nostres properes expedicions científiques. 

La Reserva marina de Sa Dragonera

Expediciò Formentor

Al novembre de 2017, comencem el recorregut al llarg de 21 km del litoral de Mallorca a la zona de Formentor. Després d'un hivern de forts vents i una necessària reparació de la nostra embarcació, vam poder finalitzar el treball de camp a l'agost de 2018.

El focus d'aquestes expedicions científiques van ser les àrees d'alta biodiversitat que contenen espècies i hàbitats altament sensibles que necessiten protecció.

A més de 51 immersions durant les quals es van realitzar estudis submarins d'hàbitats marins, algues, peixos i comunitats d'invertebrats autòctons, es van realitzar una sèrie d'entrevistes amb actors locals, inclosos pescadors professionals i bussos per capturar els seus coneixements sobre ala zona.

Les dades adquirides s'estan analitzant i donaran com a resultat una proposta per escrit a les autoritats Ambientals Balears i Espanyoles per a la ubicació òptima d'una nova reserva marina, basada en criteris científics i en la sostenibilitat.